شکایت کیفری یکی از معمول ترین روش های شکایت از چک برگشتی می باشد . در این شیوه ، طی مدت زمان 6 ماه می بایست چک را برگشت زده و طی 6 ماه پس از آن نیز شکایت کیفری را به دادسرا تقدیم نمود وگرنه نمی توان از صادر کننده ی چک شکایت کیفری کرد و تنها می توان از شیوه ی حقوقی یا ثبتی اقدام نمود. به علاوه  در خصوص بعضی از چک ها مانند چک سفید امضا امکان شکایت کیفری وجود ندارد .دارنده ی چک قادر است از تاریخ سر رسید چک جهت دریافت وجه آن به بانک مراجعه نماید . چنانچه وجه چک به دلایل متفاوت به دارنده پرداخت نگردد ، وی قادر است با استفاده از روش های متفاوتی نظیر شیوه ی کیفری ، حقوقی یا ثبتی برای شکایت از صادر کننده ی چک برگشتی و یا وصول وجه چک اقدام نماید.

هریک از این شیوه ها ها دارای شرایط خاص خود می باشند که می بایست به آن توجه کرد.

مهلت شکایت کیفری از چک برگشتی

2 محدوده ی زمانی شش ماهه برای شکایت کیفری از چک برگشتی در قانون در نظر گرفته شده است که در اولین محدویت زمانی شش ماهه دارنده ی چک کی بایست از تاریخ صدور چک،چک را ظرف مدت شش ماه ، برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید وگرنه امکان شکایت کیفری را دیگر نخواهد داشت.چنانچه دارنده ی چک این گواهی را دریافت نماید، شش ماه دیگر مهلت خواهد داشت تا به دادسرا مراجعه کرده و شکایت کیفری از چک برگشتی را آغاز نماید.

 در صورتی که در این مدت گواهی عدم پرداخت دریافت نگردد و شکایت کیفری از چک برگشتی شروع نشود ، دیگراز چک نمی توان شکایت کیفری کرد و می بایست از باقی روش های وصول چک یعنی شیوه های حقوقی و ثبتی اقدام کند.

شیوه ی شکایت کیفری از چک برگشتی

بر اساس قانون صدور چکی که در حساب آن پول نمی باشد جرم تلقی می شود.شکایت کیفری از چک برگشتی می بایست در دادسرای حوزه ای که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد ثبت گردد . هنگامی که در دادسراها از صادر کننده ی چک برگشتی شکایت می شود ، دادسرا فقط به جرم صدور چک بلامحل رسیدگی نماید ولی رسیدگی به وجهی که پرداخت نگردیده است ، احتیاج به ارائه ی دادخواست جداگانه دارد .پس برای آن که بتوان به غیر از مجازات صادر کننده ی چک بلامحل ، مبلغ و وجه چک را هم گرفت ، می بایست فرم دادخواست مطالبه طلب را گرفته و پر کرد و به دفتر دادگاه حقوقی تحویل داد تا دادگاه در مهلت مشخص گردیده به آن رسیدگی نماید و در صورت احراز طلب ، حکم به پرداخت آن صادر کند .

چک هایی که نمی شود از آن ها شکایت کیفری نمود

  • اگر به اثبات برسد که چکی سفید امضا بوده است.به این معنا که چنانچه شخصی ادعا نماید چکی را بدون نام دارنده و مبلغ و تاریخ صادر نموده است و این ادعا ثابت گردد ، چک حقوقی است و از آن نمی توان شکایت کیفری نمود. 
  • هنگامی که دریافت وجه چک از بانک به انجام 1 شرط که در متن چک آمده ، منوط گردیده باشد