هنگامی که شخصی به فرد دیگری بدهکار باشد می تواند مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار خود بدهد. به قراردادی که میان این 2 نفر بسته می شود عقد رهن گفته می شود.عقد رهن را می توان با تمامی شروط عقد رهن منعقد نمود و پس از آن یکی از موارد فک رهن ایجاد گردید، مال را آزاد کرد. البته با نظر به این که مال اقسام گوناگونی دارد و دایره ی اقسام اموال گسترده می باشد، رهن هم می تواند انواع گوناگونی داشته باشد . به همین دلیل می خواهیم در این مقاله به انواع رهن نظیر رهن تصرف قرارداد ، قضایی ، مستعار ، قطعی ، دین و منفعت ، مضاف و مکرر می پردازیم .

رهن تصرف

رهن تصرف یکی از اقسام رهن می باشد که مال مورد رهن پس از آنکه به رهن گیرنده تحویل داده می شود ، در تصرف وی می ماند و او قادر است از منافع مال مورد رهن استفاده نماید .

رهن قرارداد

این گونه از انواعاقسام رهن ، همان عقد رهن می باشد که در قانون درباره ی آن صحبت شده است و در برابر رهن قضایی به کار می رود .

رهن قضایی

مقداری از مال یا اموال محکوم علیه که به سبب قرار تامین دادگاه توقیف می گردد. به این معنا که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی این مال ، آزاد نبوده و در قید و رهن دادگاه می باشد.

رهن مستعار

اگر فردی مال شخص دیگری را عاریه بگیرد و آن را به نفر سومی رهن بدهد موجب شکل گیری رهنی به عنوان رهن مستعار می گردد. 

رهن قطعی 

به سند رسمی که شامل معامله ناقل عینی شده، رهن قطعی می گویند. در برابر سند بیع شرط ، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال گردیده است .

رهن دین و منفعت

یکی از اقسام مال ، دین و منفعت می باشد که مطابق ماده ی 744 قانون مدنی ، رهن دادن آن باطل می باشد.پس رهن دین و منفعت را نمی توان یکی از انواع رهن به شمار آورد.

رهن مضاف

چنانچه شخصی مالی را به فرد دیگری رهن دهد ، و نیز یکی دیگر از اموال خود را به او رهن دهد ، اگر وام تازه ای از وی نگرفته است ،به رهن دوم ،رهن مضاف گفته می شود.به سند رهن دوم در رهن مضاف ، سند متمم می گویند. 

رهن مکرر 

هرزمان مالی موضوع عقد رهن قرار بگیرد و پیش از آن که فک رهن انجام شود ، مالک مال رهینه آن را به دیگری رهن دهد ، رهن پس از رهن اول را رهن مکرر می گویند.

 

منیع : https://towerset.ir/property/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/